Algemene voorwaarden

 • Cursussen en workshops dienen volledig vooraf te worden betaald per overschrijving op rek BE25 7370 4833 9082 onv De Bakkeres.
 • Indien voor workshops de tijdsspanne hiervoor te kort is, dan dient ten laatste bij aanvang van de workshop cash te worden betaald.
 • Cadeaubonnen en bestellingen dienen ten laatste bij afhaling te worden betaald. Zie ook verder.
 • Cadeaubonnen kunnen enkel worden gebruikt voor diensten of producten bij De Bakkeres. De cadeaubonnen zijn niet inruilbaar voor cash en zijn maximum 1 jaar geldig (einddatum vermeld op de cadeaubon telt)
 • Bestellingen kunnen tot 4 dagen vooraf worden doorgegeven. Elke bestelling is pas definitief na bevestiging per email door De Bakkeres.
 • Alle bestellingen dienen te worden afgehaald in de Oude Rondelaan 68, 3000 Leuven, na afspraak.
 • Bij niet afhaling van de goederen, zullen deze alsnog worden aangerekend en zijn de factuurvoorwaarden van toepassing.
 • De facturen zijn betaalbaar te LEUVEN, contant en zonder korting.
 • Alle klachten omtrent geleverde prestaties of op de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Ze dienen aan ons overgemaakt per aangetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op.
 • Iedere vertraging in de betaling, aanvangend op de dertigste dag na de factuurdatum, brengt een verplichting met zich mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 1% per maand, of gedeelte van de maand. Zo geen betaling volgt binnen de 8 dagen na de verzending van een aangetekend aanmaning, is bij toepassing van artikel 1152,1226,1134,1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek de schuldenaar gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25€. In deze vergoeding zijn de protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.
 • In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht van LEUVEN of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van LEUVEN bevoegd, welke ook de woonplaats is van de klant.
 • De huidige verkoopsvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen door het feit van bestelling. Zij zullen deze later in geen geval kunnen betwisten.